Line

ใครเป็นเจ้าของแอพ Line

Line เป็นบริษัทในเครือของ Naver ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้และ SoftBank Corp แต่ละบริษัทถือหุ้น 50% ใน Line ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 Line ได้ควบรวมกิจการกับ Yahoo! ญี่ปุ่น เปลี่ยนชื่อเป็น Z Holdings ในส่วนของ Line นั้น Line ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น A Holdings Corporation แม้ว่าจะยังคงเป็นแบรนด์และเป็นที่รู้จักในนาม Line…